BİRİNCİ KISIM

GENEL ESASLAR

 

MADDE–1

Sendikanın Adı, Merkezi ve Adresi

(a) Sendikanın adı "Üniversite İdari Personel Sendikası"dır. Kısa adı “ÜNİ-PER-SEN”dir.

(b) Sendikanın Merkezi ANKARA'dır.

(c) Adresi: Metin Oktay Mahallesi 182. Sokak 9/20 Çankaya / ANKARA'dır. (d)Sendika Merkezinin ilden ile nakline Sendika Genel Kurulu, il içi adres değişikliğine ise, ilgili yerlere bilgi verilmek koşuluyla, Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

MADDE–2

Sendikanın Kurulduğu Hizmet Kolu

Sendika, Türkiye genelinde 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleme kanunu 5. Maddesinde belirtilen hizmet kollarından 2 no’lu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolunda faaliyet gösterir.

 

MADDE–3

Sendikanın Amaçları

(a)Üniversitelerde görev yapan idari personelin haklarını; evrensel demokrasi ve anayasal hukuk çerçevesinde, demokratik yollarla ve toplumun örf ve ahlakına ters düşmemek kaydıyla,Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Bağlı olarak, yasal çerçevede savunmak, ekonomik, sosyal, mesleki haklarının ve çıkarlarının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak.

(b) Üyeler arasında dayanışma ve birliği sağlamak,

(c) Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil, düşünce ve etnik yapı ayrımı gözetmeden, demokrasiye ve temel insan haklarına dayalı, sendikal faaliyetlerde bulunmak,

 

MADDE–4

Sendikanın İlkeleri

(a) Tüm Sendikal Çalışmalarda bütün üyelerin söz ve karar sahibi olması, demokratik hukuk düzeninin tüm sendika bünyesinde uygulanması sağlanır.

(b) Sendika siyasi partiler ve diğer kurum, kuruluşlardan ve görüşlerinden bağımsız olarak üniversite çalışanlarının haklarını savunur.

(c) Sendikal çalışmalarda kamu hizmetinin ve eğitim faaliyetlerinin aksamaması esas alınır.

(d)Hizmet kolunda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim ilke, mekanizma ve uygulamalarının bilimsellik; hesap verebilirlik, şeffaflık, demokratiklik ve açıklık ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi için girişimlerde bulunur.

 

MADDE–5

Sendikanın Faaliyet Konuları

(a) Üniversite idari personelinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve iş güvencelerinin sağlanması; onurlu, huzurlu ve mutlu şekilde çalışabileceği; özgür, adil, katılımcı, plânlı ve kaliteli çalışma ortamına kavuşmasının sağlanması, geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi ve bunlardan eksiksiz yararlanabilmeleri için gayret sarf eder.

(b) Üniversite idari personelinin mesleklerinde bilgi ve deneyim kazanmalarını, başarılı ve verimli olabilmelerini sağlamak amacıyla; hizmet içi eğitim kursları, seminer, panel, sempozyum, konferans, ve benzeri eğitim ve sosyal etkinlikler düzenler; kitap, gazete, dergi, bülten, broşür yayınlar;  rehberlik ve danışma birimleri oluşturur

(c)Oluşturulacak kurumsal araştırma ve anket birimiyle sorunların zamanında ve doğru olarak tespit edilerek söz konusu sorunlara çözüm üretilmesi ve üretilen çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için çalışır.

(d)Çalışma hayatında, mevzuattan, idari iş ve işlemlerden ve ya toplu sözleşmelerden doğan hususlarda, sendika tüzel kişiliğini temsilen dava ve sorunlarda yetkili olur, bu davaları takip eder.  Üyeler ile idare arasında doğacak anlaşmazlıklarda, ortak hak ve menfaatlerinin korunmasında veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini yargı organları önünde temsil eder. Bu bağlamda üyeyi temsilen dava açar ve ya bu nedenle açılan davalarda üyeyi temsilen taraf olur.

(e)Üniversite idari personelinin işyerinde maruz kaldıkları fiziksel ve psikolojik taciz (mobbing) durumlarında, hukuki haklarının korunmasında yönlendirici ve savunucu rol oynar. Bu tip uygulama ve davranışların çalışanların ruh ve beden sağlıkları üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesine katkıda bulunur. İş ortamlarında bu tip olumsuz uygulama ve davranışların önlenmesi için girişimde bulunur.

(f)Üniversite idari personelinin aile sorumluluklarını yerine getirebilecek ve yaptıkları iş ve insanlık haysiyeti ile uyumlu adil bir ücret almalarını sağlayacak Anayasal ve yasal düzenlemelerin yapılması için çalışmalar yapar.

(g) Üniversite idari personelinin atanma, yer değiştirme, görevlendirme, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin iş ve işlemlerin, sağlıklı ve adil bir yapı içerisinde yürütülmesi ve kendileriyle eş değer diğer kurum memurların yararlandıkları haklardan üniversite idari personelinin de yararlanmasını sağlamak için çalışmalar yapar.

(h)Engelli çalışanların, engellerine uygun çalışma ortamlarının oluşturulması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi için gerekli sosyal düzenlemeler yapar.

(ı)Aile kurumunu korumak, ruh ve beden sağlığı yerinde nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla, kamu görevlisi sıfatıyla birlikte annelik vazifelerini de yerine getirmeye çalışan kadın personelin, çalışma şartlarının bu konumlarına paralel olarak daha elverişli hale getirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için çalışır.

(j)Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla Uluslararası kuruluşlara üye olabilir, üyelikten ayrılabilir, üyesi bulunduğu uluslararası kuruluş toplantılarına delege, temsilci veya gözlemci gönderir. Uluslararası kuruluşların temsilci ve üyelerini Türkiye’ye davet eder.

(k)Amaç ve görevlerinin gerektiği taşınır ve taşınmaz mülkleri edinir.

(l) Anayasa, mevzuat ve uluslararası sözleşmelerden doğan diğer görev ve yetkilerini yerine getirir.

İKİNCİ KISIM

ÜYELİK

 

MADDE–6

Sendikaya Üye Olabilecekler

(a) Sendikaya, ilgili mevzuatında eğitim- öğretim ve bilim hizmet kolunda olduğu belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve sendika üyesi olma hakkına sahip tüm kamu görevlileri üye olabilir.

MADDE–7

Üyeliğin Kazanılması

(a) Üyelik başvurusu, üye kayıt formunun sendika merkezine, şubesine veya temsilciliğine verilmesi suretiyle yapılır.

(b)Üyelik, başvurunun Merkez Yönetim Kurulu’nun kabulü ile kesinleşir. Üyelik için yapılan başvuru, en çok otuz gün içinde Merkez Yönetim Kurulu tarafından reddedilmediği takdirde kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır.

(c) Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere işverene gönderir.

 

MADDE–8

Üyeliğin Nakli

Aynı hizmet kolunda kalmak kaydıyla üyenin başka bir yere geçmesi durumunda yeni işyerinde göreve başlamasından itibaren 15 gün içinde bu yerdeki şubeye başvurarak üyeliğinin naklini ister. Bu şubenin isteği üzerine eski şube üyelik formunu yeni şubeye gönderir ve bu nakli Genel Merkeze bildirir. Üyenin başvurmaması durumunda, ilgili şubeler bu işlemi kendiliklerinden yaparlar. Üyeliği kendi isteği ile nakledilenlerin eski şube organlarındaki görevleri sona erer. İşverence isteği dışında nakledilenlerin üyelikleri ve organlardaki görevleri istekleri halinde, idari dava açma süresinin sonuna veya dava açılmışsa, dava sonuçlanıncaya kadar devam eder.

 

MADDE–9

Üyeliğin Askıya Alınması

(a) Üye aylıksız izine ayrıldığında tekrar görevine geri dönünceye kadar üyeliği askıya alınır.

(b) Genel Disiplin Kurulunca üyelikten çıkarılmasına karar verilenlerin üyelikleri, ilk Genel Kuruluna kadar askıya alınır.

(c) Üyeliği askıya alınanlar üyelik aidatı ödemez ancak sendika üyelerinin yararlandığı diğer hizmetlerden yararlanabilirler.

 

MADDE–10

Üyeliğin Sona Ermesi

(a)Üyelikten Çekilme Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir. Üyelikten çekilme bildirimi üç nüsha olarak doldurulur ve kamu işverenine verilir. Çekilme bildiriminin bir örneğini üyenin kendisine verilir, bir örneği sendikaya iletilir. Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Bu süre içerisinde çekilme iradesinde bulunan üyeden üyelik kesintisi yapılmasına devam edilir. Kamu işvereni tarafından sendikaya gönderilen çekilme bildirimini alan sendika görevlisi, çekilme bildirimini kayıt defterine işler.

(b)Hizmet Kolunun Değişmesi Sendikanın faaliyet alanı olan hizmet kolundan bir başka hizmet koluna geçme

(c)Kamu görevinden ayrılma Üyenin emeklilik, istifa vb. nedenlerle kamu görevinden ayrılması,

(d) Üyenin Ölümü

(e) Üyelikten çıkarılmaÜyelikten çıkarılma kararı merkez genel kurulu’nca verilir. Çıkarılma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde görevli mahkemeye itiraz edebilir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer

MADDE–11

Üyelikten Çıkarılmayı Gerektiren Haller

(a) Sendikanın amaç ve prensiplerine aykırı davranışlarda bulunmak,

(b) Sendikanın tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve yönetim organlarının kararlarına aykırı davranışlarda bulunmak,

(c) Sendikayı şahsi menfaatleri için kullanmak,

(d) Sendika yönetim organlarında görev alan üyeler hakkında asılsız ihbar, şikayet ve bunları tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak,

(e) Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek yahut gelişmesine engel olacak eylem ve çalışmalarda bulunmak,

(f) Sendika üyelerini, Sendika organlarının çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikte bir disiplin suçuna teşvik veya tahrik etmek

ÜÇÜNCÜ KISIM

SENDİKANIN YAPISI / GENEL MERKEZ

 

SENDİKA ZORUNLU ORGANLARI

1) Genel Kurul

2) Yönetim Kurulu

3) Denetleme Kurulu

4) Disiplin Kurulu

 

GENEL KURUL

MADDE–12

Genel Kurulun Oluşumu

(a) Genel Kurul, sendikanın en üst kademesi ve en yetkili organı olup Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu asil üyeleri dâhil olmak üzere seçilen delegelerden oluşur.

(b) Genel Kurul toplantısı, Sendika üye sayısı 1000’den az olduğunda üyelerle, 1000 veya 1000’den fazla ise, delege seçiminin yapılacağı yılda ki Devlet Personel Başkanlığı’nca yayınlanan personel istatistikleri esas alınarak Üniversitelerin idari personel sayısı;

 

  • 0 – 200 arası olanlarda 50 üye için  1 delege

  • 201-300 arası olanlarda 90 üye için 1 delege

  • 301-600 arası olanlarda 150 üye için 1 delege

  • 601-1200 arası olanlarda 240 üye için 1 delege

  • 1201-2500 arası olanlarda 375 üye için 1 delege

  • 2501 ve üzeri olanlarda 400 üye için 1 delege olacak şekilde seçilerek yapılır.

  • Ancak çalışan sayısı 2500 altında bile olsa Şube olmak için gereken 400 üye sayısına ulaşan sendikalara da 400 üye için bir delege verilir.

 (c) Sendikanın Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu asil üyeleri bu sıfatlarıyla Genel Kurula delege olarak katılır. Bu sıfatlarını kaybeden üyeler ise Genel Kurula delege olarak katılamazlar.

(d) Delegelerin delegelik sıfatları, seçildikleri genel kuruldan itibaren başlar. Bir sonraki olağan genel kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder. Üyeliği sona eren delegelerin delegelik sıfatları sona erer

(e) Delegeler üyeler tarafından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına ve sendika tüzüğündeki hükümlere göre seçilir.

MADDE–13

Genel Kurulun Toplanma Usul ve Esasları

(a) Sendika Genel Kurulu, dört yılda bir olağan olarak genel merkezin bulunduğu ilde toplanır.

(b) Genel Kurula çağrı Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel Yönetim Kurulu tarafından; toplantının yeri, günü, saati, gündemi ile çoğunluk sağlanamaması halinde en geç 15 gün içinde yapılacak ikinci toplantının günü, saati ve yeri ilk toplantıdan 15 gün önce bir gazete veya sendikanın internet sitesi aracılığıyla ilan edilir. Genel Kurul delegelerinin listesi ve diğer bilgiler mahalli mülki amirliğe ve Genel Kurul gündeminde seçim olması halinde Seçim Kurulu’na yazılı olarak bildirilir.

(c) Genel kurul, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının üçte birinden az olamaz ve ilk toplantıda kararlar oylamaya katılanların salt çoğunluğuyla alınır, ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Zorunlu organların seçiminde oy çokluğu esas alınır. Ancak, Genel Kurul gündeminde tüzük değişikliği ya da feshin yer alması durumunda toplantı yeter sayısı, ilk toplantıyla sınırlı olmak üzere delege tamsayısının 2/3’ü olarak uygulanır.

(d) İlk toplantıda toplantı yeter sayı sağlanamazsa en geç 15 gün içinde ilanda belirtilen gün, saat ve yerde ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantı için salt çoğunluk aranmaz. Tüzükte açıkça hüküm bulunan haller hariç olmak üzere kararlar oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(e) İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, toplantı tarihinden en az on beş gün önce Genel Kurul delegelerine yazılı veya elektronik ortamda gönderilir ve internet sitesinde ilan edilir.

(f) Genel Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar verilmiş olmak kaydıyla Genel Yönetim Kurulu’nun veya gerekçeli olmak ve oybirliğiyle alınmak kaydıyla Genel Denetleme Kurulu’nun kararıyla yahut ilk ve son talep dilekçesi arasında en fazla 7 gün bulunmak ve aynı gerekçeye dayalı olmak şartıyla Genel Kurul delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç 60 gün içinde olağanüstü olarak toplanır.

(g) Olağanüstü Genel Kurulun ilan edilmesinde, gündemin belirlenmesinde ve diğer hususlarda Olağan Genel Kurul için öngörülmüş usul ve esaslara uyulur. Olağanüstü Genel Kurulda, gündemde belirtilen maddeler görüşülür ve gündem değişikliği teklif edilemez. Olağanüstü Genel Kurul gündemi genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin konuya yer verilmek şartıyla Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Olağanüstü Genel Kurul toplantısının açılmasından sonra, genel kurul gündemine zorunlu organların seçimine ilişkin gündem maddesi eklenemez.

 

MADDE-14

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

(a) Genel Kurul, Genel Başkan veya görevlendireceği bir üye tarafından açılır ve yoklama yapılır. Toplantı yeter sayısı mevcut ise Genel Kurul toplantısını yönetmek üzere bir Başkan, iki Başkan vekili ile en fazla üç başkan yardımcısından oluşan başkanlık Divanı açık oyla seçilir.

(b) Olağanüstü Genel Kurul hariç olmak üzere Genel Kurul gündemine yeni madde ilavesi ve gündemde yer alan bir maddenin çıkarılması, mevcut delegelerin 1/10’u tarafından yazılı teklif yapılması ile gerçekleşir. Organların seçimleri hariç olmak üzere bütün Genel Kurul kararları, açık oylama suretiyle alınır. Organların seçimleri gizli oy açık sayım ile yargı gözetiminde gerçekleştirilir.

(c) Genel Kurul, toplantı gündemindeki konular ile delegeler tarafından ileriye sürülecek teklif ve dilekleri bir rapor halinde özetlemek üzere gerekli gördüğü komisyonları oluşturabilir. Komisyonlar raporlarını hazırladıktan sonra Genel Kurula sunar. Komisyon kendi üyeleri arasında bir başkan, bir raportör seçerek çalışmalarına devam eder. Komisyonların raporları Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli değildir. Komisyonlara Genel Kurul delegesi olmayanlar seçilemez. Ancak, komisyonlar gerekli gördüğü takdirde konu ile ilgili oy hakkı olmayan uzman alabilirler. Komisyonların üye sayısı Genel Kurulca tespit edilir. Genel Kurulun görüşme kararları ile oylama sonuçları Genel Kurul kararları defterine geçirilir ve ayrıca tutanaklarla tespit edilir. Bu karar defteri ve tutanaklar Genel Kurul Başkanlık Divanınca imzalanır.

MADDE-15

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

(a) Sendika genel merkez zorunlu organlarını seçmek,

(b)Tüzükte değişiklik yapmak, yapılacak ilk genel kurula sunulmak ve geçmişe etkili olmamak üzere ilgili makamlarca veya mahkemelerce düzeltilmesi istenen Tüzük hükümlerinin değiştirme konusunda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

(c) Yönetim Kurulu faaliyet raporunu ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşmek ve ibrasına karar vermek,

(d) Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçeyi görüşerek karara bağlamak,

(e) Sendika hizmetlerinde kullanılmak üzere taşınır ve taşınmaz mal ve ya hizmet satın alınması, devredilmesi, ipotek edilmesi, kiraya verilmesi, kiralanması veya lüzumu halinde satılması ve banka kredisi çekebilmek için Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek.

(f) Türkiye ya da diğer ülkelerde kurulmuş veya kurulacak sendikal üst kuruluşlara üye olmak veya üyelikten ayrılmak kararlarını vermek,

(g) Genel Kurul üye veya delege tam sayısının 3/5’inin çoğunluğu bulunmak kaydıyla aynı hizmet kolundaki bir sendikanın sendikaya katılmasına ya da sendikanın bir başka sendikaya katılmasına karar vermek,

(h) Sendikanın üyesi olduğu ulusal ve uluslararası sendikal üst kuruluşlara gönderilecek üst kurul delegelerini seçmek,

(i) Aylıksız izne ayrılan Genel Merkez ve Şube yöneticilerine ödenecek maaş ve diğer mali haklar ile tazminatları belirlemek,

(j) Aylıksız izne ayrılmayan şube yönetim kurulu üyeleri ile Merkez ve Şube zorunlu organlarında görev yapanlara verilecek her türlü ücret, temsil gideri, huzur hakkı ve yolluklarını belirlemek,

(k) Sendika tarafından geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele ödenecek; ücret, yolluk, yevmiye ve tazminatları ve diğer adlar altında yapılabilecek ödemelerden hangilerinin yapılacağını ve miktarını belirlemek veya bu konuda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

(l) Genel Disiplin Kurulunun üyelikten çıkarma tekliflerini ve buna yapılacak itiraz ve müracaatları görüşüp karara bağlamak,

(m) Sendika şubesi açma, şubeleri birleştirme veya kapatma kararı vermek; sendika şubesi açma ve başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatma konularında Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

(n) Sendikanın feshine ve fesih halinde sendika mal varlığının nereye devredileceğine karar vermek,

(o) Mevzuatta veya sendika tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer işlemleri yerine getirmek ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuları karara bağlamak

(p) Yurt içindeki ve yurt dışındaki sendikal üst kuruluşlara üyeliğe ya da üyelikten ayrılmaya karar vermek.

 

YÖNETİM KURURLU

MADDE-16

Yönetim Kurulunun Oluşumu,

(a) Genel Yönetim Kurulu, sendikanın Genel Kuruldan sonraki en yetkili karar ve yürütme organıdır. Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul delegeleri tarafından, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına dayalı seçilen 7 asil 7 yedek üyeden oluşur. Üyeler şu şekilde sıralanır;

    (1) Genel Başkan

    (2) Genel Başkan Yardımcısı (Başkan Vekili)

    (3) Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

    (4) Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

    (5) Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

    (6) Mevzuattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

    (7) Basın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

(b)Genel Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından tek dereceli olarak seçilir. En fazla oyu alan aday, aday olduğu göreve seçilmiş olur. Oyların eşitliği halinde, seçimi kazanan aday ad çekmek suretiyle yapılacak kurayla belirlenir. Genel Başkan Yardımcılıklarından herhangi birinin boşalması halinde en çok oyu alan yedek üye ayrılan genel başkan yardımcısının yerine 30 gün içerisinde göreve çağrılır, görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyelere çağrı yapılır. Yedek üyenin bulunmadığı Genel Başkan Yardımcısı (Başkan Vekili) lik görevleri, Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir Genel Başkan Yardımcısı (Başkan Vekili)  tarafından vekaleten yürütülür.

 

MADDE-17

Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

(a) Genel Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olağan toplanır. Bunun dışındaki toplantılar ise, Genel Başkanın talebi üzerine yapılır. Genel Başkanın bulunmadığı hallerde Genel Başkan Yardımcısı (Başkan Vekili)  başkanlığında toplanır.

(b) Genel Yönetim Kurulu, toplantı yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğu; karar yeter sayısı ise toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde, kararı toplantı başkanının oyu belirler.

(c) Genel Yönetim Kurulu gündemi, Genel Başkan Yardımcısı (Başkan Vekili)  tarafından, diğer üyelerin görüşleri de alınarak hazırlanır. Kararlar, karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imza edilir. Karar defteri ile diğer belgeler Genel Başkan Yardımcısı (Başkan Vekili)  tarafından muhafaza edilir.

(d)Genel Yönetim Kurulu toplantılarına kabul edilebilir yazılı mazeret belirtmeden dört defa üst üste katılmayan üye, Genel Yönetim Kurulu’nca Genel Disiplin Kurulu’na sevk edilir.

 

MADDE-18

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

(a) Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak, değişiklik gerektiren hususlarda değişiklik tekliflerini Genel Kurula sunmak

(b) Sendikanın çalışma programını hazırlamak

(c)Toplu sözleşmeyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek

(d) Toplu sözleşmeyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

(e)Toplu sözleşmede uyuşmazlık çıkması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurmak ve toplu sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik her türlü idari ve yargısal başvuruları yapmak ve takip etmek,

 

(f) Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

(g) Genel Denetleme Kurulunun gerekli görmesi halinde veya genel kurul delegelerinin 1/5inin isteği üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

(h) Genel Yönetim Kurulu üyelerini veya şube organlarında görevli üyeleri, gerekli gördüğü hallerde Genel Disiplin Kuruluna sevk etmek,

(ı) Kurulların kararlarını uygulamak,

(j) Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak şube açmak, açılan şubelere yetki vermek, başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatmak,

(k) Şube merkezinin bulunduğu ilin ilçelerinde temsilcilikler açmak ve açılan temsilciliklere yetki vermek,

(l) Şubelerin idarî ve malî denetimini yapmak, şubelere banka hesabı açmak hususunda yetki vermek veya verilen yetkiyi iptal etmek,

(m)Şube oluşturmak için gereken üye sayısına ulaşamayan illerde temsilcilik açmak ve açılan temsilciliklere yetki vermek,

(n) Tüzükte belirtilen sendika amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli büroları kurmak, elemanlar bulup çalıştırmak ve atamalarını yapmak, bunların ücretlerini ve çalışma şartlarını tespit etmek,

(o) Sendikaya üyelik için müracaat edenlerin kabul veya reddine karar vermek, üyeliğin kesinleşmesinden sonra gerekli bildirimleri yapmak

(p) Sendikanın işleyişini düzenleyecek yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak, değiştirmek ve yürürlükten kaldırmak,

(r) Üyelerin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini artıracak kurs, seminer ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve sosyal tesisleri, kütüphane ve basın işleri için gerekli tesisleri kurmak,

(s)Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi ve tüzük değişikliğini hazırlayıp kanuni süresi içinde Genel Kurul delegelerine intikal ettirmek.

(t)Kanun, yönetmelik, toplu sözleşme ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara girecek üyeleri ve temsilcileri seçmek

(u)Sendika Tüzel Kişiliğini ve Üyelerini temsilen mahkemelerde dava açmak, açılan davalarda husumete ehil olmak, sulh ve ibra etmek konularında Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birini görevlendirmek,

(v)Çalışma hayatına ilişkin anlaşmazlıklarda ilgili makam, merci ve yargı organlarına yasa hükümlerine göre başvurmak, görüş bildirmek ve onlardan talepte bulunmak.

(y)Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluşlarla diğer resmi veya özel kuruluşların toplantılarına ve gezilerine katılacakları tespit etmek, uluslararası kuruluş kurabilmek, amaçlarına uyan kuruluşlara üye olmak ve üyelikten ayrılmak için Genel Kurul tarafından verilen yetkiyi kullanmak,

(z)Bütçe fasılları veya yıllık bütçeler arasında aktarım yapmak, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlardan alınacak bağış ve yardımların ne şekilde kullanılacağına karar vermek

(aa)Genel Kurulun verdiği yetki çerçevesinde, taşınır veya taşınmaz mal satın almak, devretmek, ipotek etmek, kiraya vermek, kiralamak veya lüzumu halinde satmak, banka kredisi çekmek ve üye aidatlarını belirlemek

(bb)Kamu görevlileri ile ilgili toplanan kurullara görevlendirilecek üye ve temsilcileri tespit etmek.

(cc) Genel Kurulun yetki alanına giren hususlar dışında kalan her türlü görev ve işlerini yapmak ve bu yetkileri kullanmak.

 

MADDE-19

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri

(a) Sendikayı yönetir, Genel Yönetim kurulu adına sendikayı yurt içinde ve dışında, mahkemelerde ve idari merciiler nezdinde temsil eder, gerektiğinde bu işler için yönetim kurulu üyelerinden birine veya bir kaçına yetki verir, davalara ilişkin olarak avukata/avukatlara vekâlet verir, vekâlet verilen avukatı/avukatları azleder, gerektiğinde bu yetkiyi Genel Başkan Yardımcısına (Mevzuattan Sorumlu) yetki devri yoluyla devreder,

(b) Genel Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

(c) Sendika adına resmi beyan ve açıklamalarda bulunur,

(d) Şube ve merkez yöneticileri tarafından yapılan harcamaları kontrol eder. Lüzumu halinde harcamalar yapar. Ancak, yapılacak ilk toplantıda Genel Yönetim Kuruluna durumu bildirir. Bu harcama yalnız Genel Başkan tarafından yapılır ve genel merkezin aylık gelirinin %3’ünü geçemez.

(e)Sendika yazışmalarını ilgili genel başkan yardımcısıyla birlikte imzalar; İlgili genel başkan yardımcısının yokluğunda Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biriyle imzalar. Görevle ilgili olarak yaptığı seyahat haliyle sınırlı olmak ve genel merkez giden evrak defterine kaydını yaptırmak suretiyle lüzumu halinde tek başına imzalayarak sendika adına yazışmalar yapar,

(f) Genel Denetleme Kurulunun dışında sendika için kurulan tüm komisyonlara isteği halinde başkanlık eder,

(g) Sendikanın banka hesaplarından yetkili Genel Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte para çekmek,

(h) Sendika adına çıkan yayın organının sahibidir.

(i) Genel merkez ve şubeler dâhil olmak üzere bürolarda yürütülen her tür iş ve işlemi incelemek ve denetlemek,

(j) Konfederasyon ile sendika arasında koordinasyonu sağlamak, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda Genel Yönetim Kurulu’na bilgi vermek ve çalışmalar için görevlendirmeler yapmak.

(k)Sendikanın eylem, etkinlik ve faaliyetlerinin yürütümünde Yönetim Kurulu üyelerini görevlendirmek, faaliyetlerini incelemek ve denetlemek, gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinden rapor hazırlamalarını ve diğer yönetim kurulu üyelerini bilgilendirmelerini istemektir.

(l) Üniversite idari personelinin sorunlarını ilgili mercilere iletmek.

 

MADDE-20

Genel Başkan Yardımcısının (Başkan Vekili) Görev ve Yetkileri

(a) Genel başkanın bulunmadığı zamanlarda genel başkana vekâlet eder.

(b) Genel başkanın görevlerini yerine getirmesinde ona yardımcı olur

(c)Sendika bünyesinde mevcut veya kurulacak araştırma, hukuk, basın, toplu iş görüşmesi gibi büroların çalışmasını kontrol eder.

(d) Hizmetlerin yerine getirilmesi için yeterli sayıda uzman personelin istihdamı konusunda Genel Yönetim Kuruluna teklifte bulunur,

(e) Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak ve sekreterya işlemlerini yürütmek,

(f) Sendika bünyesinde istihdam edilecek personelin tabi olacağı yönetmelikleri hazırlanmasını sağlar,bu konuda Genel Yönetim Kurulunun onayını alır

(g) Sendika organlarının almış olduğu kararların yürütülmesiyle görevlidir,

(h)Genel merkezin idari iş ve işlemlerini genel başkan adına yürütmek, iş ve işlemlere ilişkin olarak istenmesi halinde genel başkana sunulmak üzere rapor hazırlamak

(ı)Sendikanın, Üniversitelerle olan ilişkilerini düzenlemek ve üyelerin taleplerine bağlı olarak Üniversitelerle yapılacak yazışmaları yürütmek

(j) Üniversite idari personelinin sorunlarının çözümüne yönelik araştırma çalışmalarını yürütmek, bu amaçla kurulan kurul ve komisyonlarda Yönetim kurulu adına görev yapmak ve yetki kullanmak, üyelerden gelen müracaat ve şikâyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

(k) Genel Yönetim Kurulunca onaylanan programın uygulanmasını sağlamak,

(l) Tüzük değişikliği çalışmalarını Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuattan Sorumlu) ile birlikte koordine etmek, yönetmelik taslaklarını ilgili Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

(m)Sendika yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir. 

MADDE-21

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri

(a)Üniversitelerdeki teşkilatlanmayı sağlamak,

(b) Şubelerin sendikal faaliyetlerini, tüzükte belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda yerine getirmelerine yardımcı olmak,

(c) Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işleri gözetir, sendikanın üyelik arşivini düzenler, bu işler ile ilgili görevleri yönetir, üye dökümünü çıkarır, Üyeliği kesinleşen üyenin, üye kayıt belgesinin bir nüshasını 15 gün içinde işverene göndermek,

(d) Her yıl Mayıs ayında Sendika Yöneticileri veya temsilcileri aracılığıyla üye sayılarını gösteren mutabakat metinlerini toplattırıp, Bakanlığı açıkladığı üye sayısıyla kontrol eder, hata varsa düzeltme işlemlerini yaptırır.

(e) Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunur ve bu konuda yetkili organlarca karar alınması için Genel Yönetim Kuruluna rapor sunar,

(f)Şube genel kurullarının ve delege seçimlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, Şube ve temsilciliklere yetki verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

(g) Sendika temsilcilerinin atanması veya görevden alınması konusunda şube başkanları ile istişare ederek, Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

(h) Teşkilatlanma çalışmalarının hızlandırılmasına ve üye sayısının artmasına yönelik strateji geliştirmek ve uygulamaya yönelik olarak Yönetim Kurulu’na teklifte bulunmak, hizmet kolundaki diğer sendikaların bu alana yönelik stratejileri konusunda analiz raporları hazırlamak,

(i) Sendikal teşkilatlanma faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda sendika organları dâhil olmak üzere şube, temsilcilikler ve iş yeri temsilcilerine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek,

(j) Genel Kurul çağrısına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

(k) Sendika tarafından alınan eylem kararlarının teşkilata duyurulmasını sağlamak, eylem için gerekli hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmek,

(l) Teşkilatlanma ve üyelik işlemleriyle ilgili olarak sendikanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilişkilerini düzenlemek ve Yönetim Kurulundan verilen yetkiye dayalı olarak bu ilişkileri yürütmek,

(m) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planları yapmak,

(n) Üniversitelerde üyeliği teşvik edici kitap, broşür ve bildiri gibi yayın organlarının dağıtımını sağlamak ve bizzat toplantılar düzenleyerek teşkilatlanmanın faydalarını anlatmak, teşkilatlanma hususunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak ve bu konuda başkanla birlikte çalışmak,

(o) Sendika yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir.

MADDE-22

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri

(a)Sendikanın muhasebe işlerini kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yürütmek, dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlamak.

(b) Sendikanın mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla, düzenleyeceği edeceği gelir gider tablosu ve mizanları her ayın sonunda Yönetim Kuruluna sunmak,

(c) Sendika gelirlerinin toplanmasını, giderlerin bütçe esaslarına ve plânlamasına uygun yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi tutulmasını sağlamak ve muhasebe bürosunu yönetmek,

(d) Sendika adına tahakkuk eden vergilerle, çalışanlara ait sigorta primleri ve aylıksız izne ayrılan yönetim kurulu üyelerine ait emekli sandığı kesintilerinin zamanında ödenmesini sağlamak,

(e) Şube avanslarının zamanında ve ilgili mevzuat, iç yönetmelik ve diğer iç hukuki düzenleme hükümleri doğrultusunda gönderilmesini sağlamak ve giderlerin gözetim ve denetimini yapmak

(f) Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığıyla ilgili vergi ve demirbaş kayıtları ile demirbaşların düşümünün usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak,

(g) Sendikanın alacağı mal ve hizmetlerle ilgili olarak; piyasa araştırması yapmak, gerektiğinde pazarlık ve kapalı zarf usulüyle ihale düzenlemek, mal alım ve satımlarına ilişkin protokol ve sözleşmeleri genel başkanla birlikte, yetki verilmesi halinde tek başına imzalamak,

(h) Sendika hesaplarının, her an iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak

(i) Genel Yönetim kurulunun kararı doğrultusunda sendikanın taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesi ve sigorta poliçesinin zamanında yenilenmesini sağlar,

(j) Genel Kurul kararı doğrultusunda, giderler ve bütçe fasılları arasında aktarma yapmak hususunda alınacak kararlara ilişkin olarak Genel Yönetim Kuruluna teklif sunmak,

(k) Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları Genel Başkanla birlikte imza etmek, Başkanın yokluğunda tüzük hükümlerine göre yetkili olan Genel Yönetim Kurulu üyesi ile imza işlerini yürütmek,

(l) Genel Kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlamak ve Genel Yönetim Kuruluna sunmak,Sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunur,

(m) Sendika gelirlerini, elde edildikleri tarihten itibaren 10 gün içinde bankalara yatırır

(n) Sendika Genel Yönetim Kurulunun bilgisi dışında sendikanın kasasında aylık toplam gelirlerin % 5’i kadar nakit bulundurur,

(o)2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 42’inci maddesi uyarınca düzenlenmesi gereken mal bildirimi işlemlerini yürütmek.

(p) Kanun gereğince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak vermek

(r) Sendika giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemleri için Genel Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunur,

(s) 4688 sayılı Sendikalar kanununun 14. ve 25. maddesi uyarınca sendika üyelik ödentilerini kamu işverenince üyenin aylığından kesilerek, sendikanın banka hesabına yatırılmasını ve ödenti listesinin bir örneğinin sendikaya gönderilme işlemlerini takip konusunda gerekeni yapar,

(t) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapmak,

(u) Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yürütmek.

MADDE-23

Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri

(a)Üyelerin ve diğer kamu çalışanlarının ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim almalarını sağlayacak eğitim programları hazırlamak ve uygulanmak üzere Genel Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

(b)Genel Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitim programlarının yürütülmesini sağlamak,

(c)Önemli gün ve haftalarda, merkez ve şubelerin sosyal ve kültürel etkinliklerini planlamak ve uygulamak

(d)Eğitim ve sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunmak

(e) Üniversite idari personelinin bilgilenme ve gelişme isteklerini karşılamaya yönelik eğitim-öğretim fırsatları oluşturmak,

(f)Sendika üyeleri ile diğer üniversite çalışanlarına yönelik eğitim amaçlı panel, seminer, konferans düzenlemek ve sonuçları hakkında rapor düzenleyerek genel yönetim kuruluna sunmak,

(g)Yazılı ve görsel basın-yayın organlarında sendika faaliyetlerine ilişkin olarak yer alan haberleri eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim materyali haline getirmek ve bu amaçla arşiv oluşturmak,

(h) Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik ile ilgili yasalarla tüzük ve mevzuatlardaki değişiklik ve gelişmeleri takip ederek bu konularda tüm sendika üyelerini bilgilendirme amaçlı faaliyetlerde bulunur.

(i) Üyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yardımlaşma sandıkları kurulmasına yardımcı olmak, gerektiğinde sendika adına yardımlaşma sandığı oluşturulmasını sağlamak,

(j)Üyelere hizmet verilmesi amacıyla sağlık tesisi, huzurevi, kreş ve benzeri sosyal tesislerle, kültürel ve sportif amaçlı tesisler kurulmasına yönelik fizibilite çalışması yapmak ve çalışmalarını rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak,

(k)Sendikanın faaliyet alanı ile ilgili konular başta olmak üzere sosyo-ekonomik ve kültürel sorun ve durumlarla ilgili seminer, panel, konferans vb. toplantı ve etkinlikler planlamak ve yetki verilmesi halinde gerçekleştirmek, sonuçları hakkında rapor düzenlemek,

(l) Eğitim seminerlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde her türlü araştırmaların yapılarak istatistiklerin tutulmasını sağlar, sendikanın çıkaracağı dergi, broşür, kitap vs. yayınlar yoluyla üyelerine kültürel katkıda bulunur,

(m) Eğitim ve sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunur,

(n) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak,

(o) Sendika yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir.

 

MADDE-24

Mevzuattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri

(a)Hizmet koluna ve sendikal çalışmalara ilişkin her türlü mevzuat, bilgi, belge ve yayınları toplamak, düzenlemek, değişiklikleri takip etmek ve yapılan değişiklikler hakkında genel yönetim kuruluna bilgi sunmak,

(b)Mevzuattaki değişmeler ve gelişmeler sonucu yapılması gereken yeni düzenlemeler hakkında Genel Yönetim Kuruluna bilgi sunmak.

(c) Toplu sözleşme ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek.

(d) Üniversitelerin düzenleyici işlemleri ile genel nitelikli uygulamaları hakkında gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak itiraz veya dava yoluna başvurulacak konuları belirlemek,

(e) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından mevzuata ilişkin olarak Sendikadan istenen görüş taleplerinin karşılanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,

(f) Şube ve üyelerden gelen hukuki yardım taleplerinin karşılanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

(g) Şube ve üyeler tarafından Genel Merkeze bildirilen sorunların çözümüne ilişkin idari işlem sürecini başlatmak, bu kapsamda ilgili üniversitenin merkez ve taşra teşkilatı nezrinde gerekli girişimlerde bulunmak

(h) Ülkemizin taraf olduğu çalışma ve personel hukuku ile sendikal haklara ilişkin uluslararası sözleşmelerde yer alan hükümlerin iç hukuk düzenlemelerine etkisi ve uygulaması hakkında inceleme, değerlendirme çalışması yapmak bu konularla ilgili olarak Genel Yönetim Kurulu’na bilgi sunmak

(i) Üniversite idari personelinin haklarının geliştirilmesine, sorun ve taleplerinin belirlenmesine yönelik çalışma yapmak,

(j)Üyelerin her türlü sosyal hak ve menfaatlerinde gelişme sağlayacak mevzuat çalışmalarına katılmak, ilgili ve yetkili mercilere sunulmak üzere konuyu Genel Yönetim Kurulu’na getirmek.

(j) Genel Başkan tarafından yetki verilmek kaydıyla sendika tüzel kişiliği adına ve üyeleri temsilen açılacak davalara ilişkin olarak avukata/avukatlara vekâlet vermek, vekâlet verilen avukatı/avukatları azletmek,

(k) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak,

(l)Sendika yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir.

 

MADDE-25

Basın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri

(a)Sendikanın program, amaç ve ilkeleri doğrultusunda kitap, dergi, gazete, broşür, bülten gibi yayınların hazırlanmasını ve çıkarılmasını sağlamak, bu yayınlarla ilgili resmi iş ve işlemleri yürütmek,

(b)Yayın faaliyetleri için gerekli teknik donanımları (kamera, fotoğraf makinesi, bilgisayar programı vb. araç-gereci) temin etmek, bu amaçla bütçeye ödenek konulması için öneride bulunmak,

(c)Sendika faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasına yönelik olarak ulusal ve uluslararası basın ve yayın organları ve televizyon kuruluşlarıyla iletişimi sağlamak,

(d)Sendika şube ve temsilcilikleri tarafından çıkarılacak yayın organları, web siteleri ve sosyal medya hesaplarının gözetim ve denetimini gerçekleştirmek,

(e)Basın toplantıları ve basın açıklamalarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

(f)Sendikanın web sitesi ile sosyal medya hesaplarını hazırlamak ve düzenlemek, bu amaçla yapılacak çalışmalara yönelik olarak mal ve hizmet satın alınması ya da personel istihdamı için yönetim kuruluna teklifte bulunmak,

(g)Sendikanın çalışma alanı ile ilgili yayın organlarını, web sitelerini, sosyal medya hesap ve gruplarını takip ederek, sendika faaliyetlerinin anılan yerlerdeyayınlanmasını sağlamak,

Sendikanın yayın organlarıyla ilgili arşiv oluşturmak,

(h) Sendikanın tanıtımını ve sendika ve şube faaliyetlerinin toplum tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla bülten ve broşürler hazırlamak,

(i) Yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer sendika ve sivil toplum örgütleri ile iletişimi sağlamak

(j) Sendika adına; üyelerine, diğer kişi ve kuruluşlara kutlama, taziye, tebrik ve benzeri ziyaretlerde bulunmak

(k) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak,

(l) Sendika yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir.

 

MADDE-26

Genel Denetleme Kurulunun Oluşumu

(a) Genel Denetleme Kurulu; Genel Kurul delegeleri ya da onların en az 1/10’unun aday gösterdiği sendika üyeleri arasından;serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilen üçüyeden oluşur. GenelDenetleme Kurulu için ayrıca üç yedek üye seçilir.

(b) Genel Denetleme Kurulu, yapacakları ilk toplantıda asıl üyeler arasından bir başkan ve bir raportör seçerek göreve başlar.RaportörDenetleme Kurulu’nun üyeleri dışında belirlenir ve oy hakkı olmaz. 

(c) Genel Denetleme Kurulu asil üyeliklerinde boşalma olması halinde, en çok oyu alandan başlanmak üzere yedek üye göreve çağrılır, görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır.

 

MADDE-27

Genel Denetleme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

(a)Genel Denetleme Kurulu,en az altı ayda birolmak üzere toplanarak denetleme yapar.Kurul olağan denetleme dışında, kurul üyelerinin oy çokluğuyla karar vermesi halinde isteği halinde, Genel Kurulun, Genel Yönetim Kurulunun ve yürütülen bir soruşturmaya bağlı olarak Genel Disiplin Kurulunun başvurusu üzerine de toplanarak denetim yapar. Ancak, Genel Denetleme Kurulunun iki denetimi arasındaki süre 3 aydan kısa olamaz. Bu şart Genel Disiplin Kurulu’nun başvurusu üzerine yapılacak denetimlerde uygulanmaz.

(b)Genel Denetleme Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı üye sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu karar haline gelir.

(c)Genel Denetleme Kurulu, Genel Yönetim Kuruluna yönelik denetleme faaliyetini genel merkez hizmet binası içerisinde ifa eder. Genel Denetleme Kurulu ve üyeleri; denetim esnasında, çoğaltmak yoluyla edinilen örnekleri dâhil olmak üzere denetlediği birime ait evrak, defter, vb. belge ve dokümanlar ile cd, disket ve ses ve görüntü kaydı yapılan materyalleri ilgili birimin dışına çıkaramaz ve denetleme iş ve işlemleri hariç olmak üzere herhangi bir amaçla kullanamaz. Bu hükme aykırı hareket eden kurul üyesi bu durumla sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulunun önerisiyle Genel Disiplin Kurulu’na sevk edilir.

(d)Genel Denetleme Kurulu, Sendika tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetim yapar. Genel Yönetim Kurulu faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olup olmadığının denetimini de gerçekleştirir. Genel Kurul dönemi içerisinde gerçekleştirilen denetleme sonunda hazırlanan rapor Genel Başkanlığa, genel kurul döneminin bütünün kapsayan dönem raporunu ise Genel Kurula sunar. Genel Denetleme Kurulu, Tüzüğün diğer maddelerinde Denetleme Kuruluna verilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

(e) Genel Denetleme ve şube denetleme kurulunun çalışma usul ve esasları Genel Denetleme Kurulu üyelerinin katılımıyla Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan Yönetmelikle belirlenir.

MADDE-28

Genel Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

(a) Genel Yönetim Kurulu iş ve işlemlerinin, tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uygunluğunu denetlemek,

(b)Sendika tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre idari ve mali denetim yapmak ve bu konuda hazırladıkları denetleme raporunu Genel Yönetim Kurulu’na sunmak. Bu amaçla;

(1)Sendika tüzüğü ve ilgili mevzuat gereği tutulan defterleri incelemek,

(2)Ait oldukları dönemi izleyen üç ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve bağlı bulunduğu konfederasyona gönderilmek üzere, her hesap veya bütçe dönemine ait bilanço ve hesapları denetleme raporlarını Yönetim Kuruluna sunmak

(c)Bu bilanço hesaplarında sendika bilançosunun ait olduğu dönem içindeki; gelirleri ve bunların kaynakları, giderleri ve bunların sarf yerleri, yönetim kurulu üyelerine ve geçici olarak görevlendirilenlere verilen ücretler, harcırah ve ödenekler, çalışan personele ödenen ücretler, para ve menkul kıymetler mevcudu, taşınmaz mevcudunu belirtmek,

(d)Genel Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine şubelerin denetimini gerçekleştirmek ve denetim sonucunda hazırlanan denetleme raporunu Genel Yönetim Kurulu’na sunmak,

(e)Genel Yönetim Kurulundan, Genel Kurulu toplantıya çağırmasını talep etmek,

(f)Denetleme sırasında usulsüzlük ve yolsuzluk tespit etmesi halinde, gereklerinin yapılması için Genel Yönetim Kurulu’na ve Genel Disiplin Kurulu’na öneride bulunmak,

(g)Dönem sonu denetim raporunu hazırlayıp Genel Kurula sunmak,

(h)Tüzük ve mevzuatta belirtilen diğer görevleri yapmak

 

MADDE-29

Genel Disiplin Kurulunun Oluşumu

(a) Genel Disiplin Kurulu; Genel Kurul delegeleri ya da onların en az 1/10’unun aday gösterdiği sendika üyeleri arasından;serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilen üç üyeden oluşur. GenelDisiplinKurulu için ayrıca üç yedek üye seçilir

(b) Genel Disiplin Kurulu, yapacakları ilk toplantıda asil üyeler arasından bir başkan ve bir raportör seçerek göreve başlar.RaportörDisiplin Kurulu’nun üyeleri dışında belirlenir ve oy hakkı olmaz. 

(c) Genel Disiplin Kurulu asil üyeliklerinde boşalma olması halinde, en çok oyu alandan başlanmak üzere yedek üye göreve çağrılır, görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır.

 

MADDE-30

Genel Disiplin Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

(a) Genel Disiplin Kurulu; Genel Yönetim Kurulu’nun ve denetim sonucunda usulsüzlük ve yolsuzluk tespit etmesi haliyle sınırlı olmak üzere Genel Denetleme Kurulu’nun çağrısı üzerine en geç onbeş gün içerisinde toplanır ve verilen görevi otuz gün içinde sonuçlandırır.

(b)Genel Disiplin Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna göre karar verilir.

 

MADDE-31

Genel Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

(a) Sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeler hakkında soruşturma yapmak, üyelikten çıkarma dışında bu tüzükte gösterilen disiplin cezalarını vermek ve sonucunu Yönetim Kurulu’na ve diğer ilgililere bildirmek

(b) Yapılan soruşturma sonucunda üyelikten çıkarılmayı gerektiren fiillerden birini işlediği sabit olan üye hakkındaki soruşturma raporu ve ekleriyle birlikte Genel Kurula “üyelikten çıkarılma” kararı için teklifte bulunmak,

(c)Şube Disiplin Kurulları tarafından verilen kararlara yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak; inceleme sonucunda kararı değiştirmek, onaylamak, iptal etmek,

(d) Genel Yönetim Kurulutoplantılarına kabul edilebilir yazılı mazeret belirtmeden dört defa üst üste katılmayan üyeler hakkında, Genel Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine soruşturma yapmak ve raporunu sunmak.

(e)Mevzuat ve tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Üniversite İdari Personel Sendikası 

Adres: Next Level İş Merkezi  Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulv. No:3  Kat:16 Daire : 81  

Çankaya / Ankara

Telefon       : 0312 950 57 32 

Belgegeçer : 0850 522 34 03

e-posta: bilgi@unipersen.org.tr 

                 unipersen2015@gmail.com

Kep Adresi :   universiteidaripersonelsendikasi@hs03.kep.tr