top of page

Devlet Memurlarının Genel Hakları

 

DEVLET MEMURLARI KANUNU

    Kanun Numarası : 657

    Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056

 

 

BÖLÜM 3: GENEL HAKLAR

    UYGULAMAYI İSTEME HAKKI:

    Madde 17 - Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.

   

      GÜVENLİK:

    Madde 18 - Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.

 

    EMEKLİLİK:

    Madde 19 - Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları vardır.

 

    ÇEKİLME:

    Madde 20 - Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.

 

    MÜRACAAT, ŞİKAYET VE DAVA AÇMA:

    Madde 21 - ( Değişik madde: 12/05/1982 - 2670/9 md.)

    Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.

    Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.

    Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

 

    SENDİKA KURMA:

    Madde 22 - (Mülga madde: 23/12/1972 - KHK-2/5 md.; Yeniden düzenlenen madde: 12/06/1997 - 4275/1 md.)

    Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler.

 

    İZİN

    Madde 23 - Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.

 

    KOVUŞTURMA VE YARGILAMA:

    Madde 24 - Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir.

 

    İSNAT VE İFTİRALARA KARŞI KORUMA:

    Madde 25 - Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler.

bottom of page