top of page

          Değerli Üyelerimiz;

 

        Son günlerde Sendika olarak maalesef bu sıkıntılar ile sık sık karşılaşır olduk 18 Nisan 2019 tarihinde 2 üniversitemize resimde görüldüğü şekilde bir yazı yazmak zorunda kaldık. YÖK ile görüşmeler ve yazışmalarımızda özellikle bu konuyu gündeme getirmekteyiz. Kendileri daha önce 13-B/4 görevlendirmeleri konusunda bir bilgi notu iletmişlerdi. Ve bu not bizlerin sizleri savunmamızda elimizi güçlendiren bir belge olmuştu.

      YÖK Denetleme Kurulu ÇALIŞANLARIN BEZDİRİ VE YILDIRMA (MOBBİNG) ŞİKAYETLERİ HAKKINDA BİLGİ NOTU şeklinde mobbing ile ilgilide bilgi notu yayınlaması bizler için önemli olmuştur. Kendilerine Teşekkür ederiz. Bu bilgi Notlarının tekrar Tüm Üniversite Yönetimlerine tebliğ edilerek takibinin yapılması bizlerin daha sağlıklı çalışmasına ve Üniversitelerimize sağlayacağımız katkı çok daha üst seviyelere çıkacaktır.

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU'NUN 13-B/4 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN GÖREVLENDİRMELER NOTU :

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13-b/4 maddesinde; "Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek" hususu Rektör'ün görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır. Bu madde kapsamında Rektöre bir takdir yetkisi tanınmıştır ancak bu takdir yetkisi hiç şüphesiz ki mutlak ve sınırsız değildir.

Danıştay 5. Dairesi'nin 11.03.1987 tarihli, 1987/265 esas ve 1987/366 sayılı kararında;
"Yukarıda belirtilen yasa maddesinin düzenleniş amacı Üniversiteyi oluş turan kuruluş ve birimlerin herhangi birinde hizmetle ilgili olarak ortaya çıkacak bir ihtiyacın Üniversitenin kendi elemanları ile ve süratli bir biçimde karşılanması böylece kamu hizmetinin aksamadan ve sürekli olarak yürütülmesini sağlamaktadır." ve Danıştay 8. Dairesi'nin 14.03.2007 tarihli, 2006/892 esas, 2007/1481 sayılı kararında;"…Rektöre verilen öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirme yetkisinin süreklilik arz edecek şekilde kullanılabileceğinin kabul edilmesi halinde, belli usullerle bir kadroya atanmış kamu görevlisinin Yasada gösterilen usule ve yetki kurallarına uyulmadan kadrosu ile hukuki ve fiili irtibatının kesilmesi ve belli usul ve yetki kurallarına uyularak atanabilecek bir kadroya bunlara uyulmadan atama yapılması sonucunu doğuracak olup, sözü edilen maddede öngörülen yetkinin yukarıda belirtilen amaçlarla ve hizmetin gerektirdiği süre ile sınırlı olduğunun ve bu yetkinin sürekli olarak görev yerini değiştirme şeklinde yorumlanamayacağının da kabulü zorunludur." hükümleri yer almakta olup bu kararlarda Danıştay ilgili maddenin nasıl yorumlanması ve uygulanması gerektiği açıkça belirtmiştir.

Bu kapsamda hukuk devleti ilkesi gereği ve ilgili mahkeme kararları doğrultusunda anılan madde hükmünün kötüye kullanılmaması ve cezalandırma maddesi olarak uygulanmaması gerekmektedir. Aksi halde Rektör tarafından bu madde kapsamında alınan kararlar dava konusu olacak ve "Kamu Görevinin Kötüye Kullanılması" kapsamında Rektörün sorumluluğu doğacaktır.

Bu notlara burada yer alan Link'ten ulaşabilirsiniz.https://denetleme.yok.gov.tr/yayinlar-raporlar/bilgi-notlari

bottom of page