top of page

Üyelerimizin 2023 Yılında Mahrum Kaldıkları Toplu Sözleşme İkramiye Alacaklarının, Mahkeme Kararları Beklenmeden Bir An Önce Yasal Faizi ile Ödenmesini Talep Ettik.

 

          Bilindiği üzere haksız, hukuksuz bir düzenleme ile kamu görevlileri sendikaları ayrıma tabi tutulmuş ve sendika üyelerimize 2023 yılının Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında toplu sözleşme ikramiyesi ödenmemiştir.

 

       Türkiye Cumhuriyet Anayasasının 128/2. Maddesinde yazılı; "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır." hükmü gereğince; toplu sözleşme hükümlerinin, geçerli olduğu tarihler bakımından kanunlara istisna bir hal taşıdığı halde, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu hükmün aksi yönünde hareket etmiştir.

 

     Bu hukuksuz uygulamaya karşı Sendikamızca hem Danıştay’da, hem de Ankara İdare Mahkemesi nezdinde davalar açılmıştır. Bu davalar devam ederken Anayasa Mahkemesi bahse konu yasal düzenlemeyi tümden iptal etmiştir.

 

       Ve Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2023/1173 E., 2024/565 K. sayılı kararı ile “ Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası aynı hususta Ankara 6. İdare Mahkemesinde dava ikame etmiş ve geçtiğimiz günlerde de paylaştığımız üzere mahkeme; “Anayasa'nın ilgili hükmü ve dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; dava konusu işlemin yasal dayanağı olan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 4. maddesinin ikinci fıkrasının, Anayasa'ya aykırı olduğundan bahisle iptal edildiği, dolayısıyla dava konusu işlemin de hukuken dayanaksız hale geldiği sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan, dava konusu işlem yukarıda yer alan gerekçeyle hukuka aykırı bulunarak iptal edildiğinden, bu işlem nedeniyle davacı sendika üyelerinin yoksun kaldığı parasal haklarının davalı idarece sendika üyelerine ödenmesi de gerekmektedir…” şeklinde hüküm kurmuştur.

 

     Bu gelişmeler doğrultusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru yaparak; sendika üyelerimizin 2023 yılının Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında mahrum kaldıkları toplu sözleşme ikramiye alacaklarının, mahkeme kararları beklenmeden bir an önce yasal faizi ile ödenmesini tekrar talep ettik.

bottom of page