top of page

 

Tüm Sınav Salonlarında Sabit Bir İdari Personel

Görevlendirilmesini Talep Ettik

ÖSYM, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesinin gerçekleştirdiği sınavlar yükseköğretim kurumları koordinatörlüklerinde gerçekleşmektedir. Söz konusu sınavlarda görev alacak personelin belirlenmesinde akademik personel ve öğretmenlere öncelik verilmesi kurum çalışanları arasında çalışma barışını zedeleyen bir durumdur.

Yükseköğretim kurumlarında görevli idari personele sınav görevi verilmemesinin hiçbir hukuki ve fiili gerekçesi olamaz. Katılımcı sayısı yüksek sınavlarda (YKS,KPSS) üniversite idari personeline bugün olduğu gibi gözetmenlik vb görevler verilmektedir. Ayrıca Üniversite idari personeli seçim, referandum gibi özel dikkat isteyen şerefli, onurlu görevlerde hakkıyla görev almaktadır. Sınav salonlarında görevlendirilen personelin aldıkları sorumluluk ve görev bilinci için akademik kariyer sahibi olmak gerekmediği ortadadır. Üniversite İdari Personelinin büyük kısmı lisans, yüksek lisans ve doktora mezunudur. Sınav görevi yapan kişilerin görevlerine baktığımızda soruların dağıtımı, toplanması ve sınavın aksatılmadan yürütülmesi için görevlendirildikleri anlaşılmaktadır. İdari personele görev verilmesini engelleyecek hiçbir akademik durum söz konusu değildir. Üniversite idari personeli nasıl ki Üniversitenin maaşlarını, ihalelerini, tazminatlarını, bütçelerini yapıp üniversitede tüm idari görevleri yerine getiriyorsa sınav görevini de hakkıyla, lakıyla yerine getirecektir.

Ülkemizde yaşanan Salgın sürecinde yapılan sınavlarda akademik personelin görev almaktan imtina ettiği süreçte bile yaşanan görevli eksikliğini de üniversite idari personeli tarafından karşılanmış olup, normal zamanlarda verilmeyen gözetmenlik ve diğer görevleri layıkıyla yerine getirdiği görülmüştür. Yıl içinde planlanan sınavlarda her zaman görev alan personelin izinli ve görev istemediği zamanlarda değil; her zaman üniversite idari personeline sınavlarda görev verilmesi için gerekli planlamanın yapılması, görev dağıtım sürecinde bazı sendikaların ve sendika temsilcilerinin üyelerini elde tutmak için kişisel ilişkilerini kullanarak yandaş ve üyelerine görev çıkarttıklarını, hatta bazı illerde ve ilçelerde sürekli aynı personele görev verildiği, özel okullarda çalışan öğretmenlere bile görev verildiği konusunda sürekli olarak genel merkezimize sözlü ve yazılı müracatlar yapılmaktadır.

Merkezi sınav görevlerinde Yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm çalışanların yararlandırmalarına imkan sağlanması, çalışma barışının tesisi yanında kurumsal bütünlüğü ve hizmetin devamlılığını da sağlayacaktır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurumlarının birbirinden bağımsız kurumlar olması nedeniyle görev verilen öğretmenler ile hiyerarşik bağ olmaması, sınavlarda yaşanması olası aksaklıklarda hesap verilebilirliği ve şeffaflığı zedelemektedir. Bunun yanı sıra, üniversite idari personeli hem ücret noktasında, hem Özlük hakları noktasında, hem kendi kurumunda, hem de diğer kurumlar arasında devletin sağladığı imkanlardan en az yararlanan kamu çalışanları olarak bu görevler ile aile bütçelerine alınlarının akıyla katkı sağlamaya çalışan idari personel için fırsat olacaktır.

Bu nedenlerle; Kurumunuzda gerçekleştirilen merkezi sınavların yürütülmesi sürecinde, hem sınav güvenliğinin sürekliliğini sağlamak, hem de görev iadeleri veya akademisyenler ile öğretmenlerin görev talebinde bulunmaması durumunda sınav salonlarında sorun yaşanmaması için her sınav salonuna bir idari personelin görevlendirmesinin sabit olarak yapılması sınavlarda yaşanması olası problemlerin önüne geçecektir. Bina sınav sorumlusu, bina sorumlu yardımcısı, salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen gibi görevlerde görevlendirilecek personelin seçiminde üniversite idari personeline görev verilmesi ve tüm görevlendirmelerin adil yapılması noktasında tüm personele sırayla görev verilmesinin sağlanarak konuyla ilgili sendikamıza bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederiz.

YÖK ve ÖSYM'ye haklı talebimizi ilettik. İnşallah bu sorunuda çözüm önerilerimizle ortak nokta bularak çözeceğiz. Tüm çalışanlarımız adaletli şekilde görev alacaktır.

bottom of page