top of page

MEMURLAR GEÇİM SIKINTISI İÇERİSİNDE BURUK BİR BAYRAMI GERİDE BIRAKTI. ARTIK MEMURLARA HAK ETTİKLERİ BAYRAMI YAŞATMAK İÇİN BİR FIRSAT VAR ÖNÜMÜZDE…

 

NE SÖZ VERDİYSEK, GEREĞİNİ YAPMAK İÇİN, ALANLARA ÇIKIYORUZ..! MÜCADELEMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ...

 

       Üniversite İdari Personel Sendikası (Üni-Per-Sen) ve Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) ile 28 Temmuz 2021 Çarşamba saat: 13:00’da Ankara Ulus Meydanında taleplerimizi duyurmak için Eylemdeyiz.

       Bildiğiniz üzere 2022-2023 yıllarını kapsayan döneme ilişkin Toplu Sözleşme Maratonu 02 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak. Ancak yetkili sendika ve konfederasyonun kamuoyuna yansıyan taleplerini incelediğimizde, taleplerinde Üniversite İdari Personeli için bir teklif maalesef göremedik. Bu nedenle; toplu sözleme taraflarınca unutulan Üniversite İdari Personelini hatırlatmak, sorunlarımızı, taleplerimizi görünür kılmak için alanlarda olacağız.

     İŞ BAŞA DÜŞTÜ Arkadaşlar… Sesimizi, sorunlarımızı, taleplerimizi duyurana, Haklarımızı alana kadar her yerde olmalıyız. Sendikamız üyesi olsun olmasın tüm Üniversite İdari Personelini 28 Temmuz 2021 Çarşamba Günü Ankara Ulus Meydanında sesimizi duyurmaya davet ediyoruz.

TALEPLERİMİZ

1- Üniversitelerde Görev Yapmakta olan Üniversite İdari Personelinin ( GİH, THS, YHS, SHS 4/B Sözleşmeli) Tayin Nakil Hakları Kanayan yaradır. Bu Hak İnsanlık ve Yaşam Hakkıdır. Çözümü için Rektörlerin İnisiyatifinde olmayan acil Yönetmeliğin hazırlanarak yürürlüğe konulması,

2-Üniversitelerde görev yapmalarına rağmen bu kurumlarda verilen hiçbir ödenek ve tazminattan faydalanamayan Üniversite İdari Personelinin Yüksek Öğretim Tazminatından faydalanmasının sağlanması,

3-Üniversite İdari Personeli için sürgün maddesi olarak kullanılan Geçici Görevlendirme 13-b/4 maddesi tamamen kaldırılması,

 

4-Üniversitelerde görev yapan idari personelin liyakat ve hizmet esasına bağlı şekilde kurum içerisinde görevde yükselmelerinin ve farklı unvanlara geçişinin önünün açılması için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının bir merkezde belirli periyotlarla en fazla 2 yılda bir yapılmalıdır. Ve “Uzman Yardımcılığı” “Uzmanlık” kadrolarının Bakanlıklarda olduğu gibi Üniversitelere de tahsisi sağlanarak İdari Uzmanlıkların önü açılmalıdır. Ve çok acı şekilde bu yıl tecrübe ettiğimiz Mülakat sistemi kaldırılmalı,

 

5-4688 Sayılı Toplu Sözleşme Kanunu, Hem masa, hem de yasada daha adil bir toplu pazarlık düzeneğine kavuşmalı tüm sendikaların bu masa da söz hakkı olmasının önündeki engellerin kaldırılması,

 

6-Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanı, Şube Müdürü v.b kadrolara Üniversitelerde görev yapmamış personellerin hülle yoluyla atanması veya Akademik Personelden 2547 SK 13/b-4 maddesiyle yapılan geçici görevlendirmeler ve vekaletler derhal kaldırılmalı ve Üniversitelerde İdari Personeller için tahsis edilmiş olan kadrolara hiçbir şekilde akademisyenlerin atanamayacağının kanunda kesin bir dille ifade edilmeli,

 

7-3600 Ek Göstergenin Sendikamız teklifi olarak tüm kamu çalışanlarına unvan gözetilmeksizin; ilkokul ve ortaokul mezunlarına 1800, lise ve dengi okul mezunlarına 2200, ön lisans mezunlarına 3000 ve üniversite mezunlarına 3600 ek gösterge verilmesi şeklinde düzenlenmesi,

 

8-Emeklilerimizin faydalanmakta olduğu Bayram İkramiyesi düzenlemesinin tüm Kamu Personeline uygulanması,

 

9-Aile Yardımı ve Çocuk Yardımı ödemleri acil olarak 2 katına çıkarılması ve Kreş Desteğinin ödenmesi,

 

10-Gelir Vergisi Oranı %10 ‘a sabitlenmesi,

 

11-Memurların yaptığı fazla mesailerin karşılığı izin uygulamasına son verilip, tüm fazla mesailer karşılığı ücret ödenmelidir. Ayrıca saat başı ücretin ise personelin Aylık Ücreti/160=fazla mesai ücreti şeklinde belirlenmesi, hafta sonu ve resmi tatillerde yapılan fazla mesai ücretlerinin normal mesai ücretinin 2 katı şeklinde ödenmesi,

 

12-Şoförlere görevleri gereği oluşmakta olan trafik cezaları ve kazalara ilişkin mali sorumluluklar açısından oluşabilecek mağduriyetlerin kurumlarca mali sorumluluk sigortası yapılarak ve yasal düzenlemeler ile güvence altına alınması. Kaskosuz araç kullanımına izin verilmemesi,

 

13-Yıllık İzinlerin aynı İşçilerde olduğu gibi Pazar günleri ve bayram tatilleri düşülerek kullandırılması. Kullanılmayan izinlerin ücretinin ödenmesi,

 

14-YHS Çalışan personellerin 1 defaya mahsus GİH veya THS’na sınavsız olarak atanması,

 

15-Mobbing (psikolojik baskı) için daha etkili önlemler alınması. Ve bunu uygulayan yöneticilere ciddi yaptırımlar belirlenmesi,

 

16-Üniversiteler de yer alan lojmanlardan Üniversite İdari Personeli için sadece % 10 -15 lojman ayrılmaktadır. Üniversitelerde Devlet Memuru olarak en düşük maaşı alan ve lojmana ihtiyacı olan kısmın Üniversite İdari Personeli olmasına rağmen bu haktan faydalanmak maalesef imkansız durumdadır. Bu oran artırılmalıdır. Lojmanlar Akademik ve İdari Personel Sayısına göre eşit orantılanmasının önündeki engellerin kaldırılması,

 

17-Üniversitelerde Kıyafet serbestliği yasal zemine oturtulması ve Üniversitelerde ki idari personelin özellikle de teknik hizmetler sınıfındaki personelin giyim yardımı, arazi tazminatı v.b. tazminatları alması önündeki engeller kaldırılmalıdır.. 30 yıl öncesinin rakamlarıyla ödeme yapılan giyim yardımı tamamen yeniden düzenlenmeli görevde bulunan idari personelin kadrosu derecesi ne olursa olsun her personel için en az 1000 TL olarak güncellenmesi,

 

18-Üniversite İdari Personeline ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında yemek ve servis hizmetleri sağlanmaktadır. Fakat üniversitelerde çalışan idari personelin tamamını bu durum eşit ve adil olarak karşılamamaktadır. Ayrıca zaman zaman bu uygulamalar üniversiteden üniversiteye bile uygulama da değişiklik göstermektedir. Öyle ki az sayıda personel çalışan il dışındaki birimlerde ve hatta bazı yerlerde il içindeki birimlere öğrenci ve çalışan sayısının az olması ya da tatil dönemlerinde hiç öğrenci olmaması gibi sebeplerle yemek hizmeti verilememektedir. Yine aynı birimlere personel sayısının azlığı veya belediye araçlarıyla ulaşımın mümkün olması gibi sebeplerle servis imkanı sağlanamamaktadır. Bu gibi durumlarda bulunan idari personele yol ve yemek ücretinin nakdi ödenmesi,

 

19-Kamu çalışanlarına yapılan yüzdelik zamların gerçek enflasyonun çok altında olması “enflasyona ezdirmeyeceğiz” söylemlerine artık güven kalmamıştır. Memur ve emeklilerinin maaşları enflasyon karşısında erimiş olup acilen 1.500 lira seyyanen zam ile geçmiş yıl kayıpları giderilmeli. Ve Enflasyon +Yüzdelik Zam şeklinde belirlenmeli.

 

20-Kamu kurumlarında çalışan Şeflerin Özel Hizmet Tazminatındaki adaletsizliğin sebebi olan veya unutulan; 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile aynı unvan ve hizmetlerin mali hakların farklılıkları giderilmesi ve eşit ücret almalarına imkan sağlanması için düzenlenen Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar ve I,II nolu ekinde genel olarak Kamu Kurumları Şeflerin Özel Hizmet Tazminatı %70 iken; Adalet Bakanlığı Şefler için; Özel Hizmet Tazminat Oranı: % 120 ve Yan Ödeme, İş güçlüğü zammı farkı ile yaklaşık; 850,00 TL kadar maaş farkı uçurumu olduğu bilinmektedir. 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi Anayasamıza, eşitliğe ve hakkaniyete aykırı olup bu eşitsizliğe adaletsizliğe çözüm için acilen; Adalet Bakanlığı Şefleri ile diğer kamu kurumları Şefleri ile Özel Hizmet Tazminatların ve haklarının eşit hale getirilmesidir.

 

21-657 sayılı Kanun'un IV Sayılı Makam Tazminatı Cetveli'nde; birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı kadrolarına atananlar (Bütçe Dairesi Başkanı dahil), Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, Bölge Müdürleri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar hariç), Gümrük Müsteşarlığı Başmüdürleri, Üniversite Genel Sekreterleri ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarının 2000 gösterge rakamının maaş katsayısıyla çarpımından oluşan tutar kadar makam tazminatı alacağı hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde, Üniversite Daire Başkanları Makam Tazminatı alamamaktalar. Eşitlik ilkesine aykırılık ifa eden bu durum düzeltilmelidir.

 

22-Üniversitelerde çalışan mali hizmetler uzmanları ile YÖK mali hizmetler uzmanlarının özlük hakları diğer bakanlık uzmanları ile eşitlenmesini talep ediyoruz.

 

#ÜniversiteİdariPersonelSendikası

#ÜniversiteİdariPersonelininİlkveTekTemsilcisi

#HaklarımızıAlanakadarAlanlardayız

bottom of page