top of page

7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

          2024-2025 yıllarını kapsayan döneme ilişkin Toplu Sözleşme görüşmeleri 01 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak. Ancak yetkili sendika ve konfederasyonun kamuoyuna yansıyan taleplerini incelediğimizde, Üniversite İdari Personeli için kısıtlı talepler olduğu taleplerin son sıralarda yer aldığı görülmektedir. 6. Dönem Toplu Sözleşmede karar altına alınan Üniversite İdari Personelinin Tayin-Nakil Hakkı da çözülmemiş Üniversite çalışanları 2 yıl oyalanmıştır. Üniversite çalışanları temsil ediliyor, haklarımız savunuluyor gibi yapılmıştır.

     Bu nedenle; toplu sözleme taraflarınca unutulan Üniversite İdari Personelini hatırlatmak!!! maksadıyla Sendikamızca Üniversite İdari Personelinin öncelikli sorunları ve 7. Toplu Sözleşmede ele alınmasını istediği konular tespit edilmiş ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na ve tüm sendikalara iletilmiştir.

      Sürecin takipçisiyiz arkadaşlar ama masadan umutlu muyuz  değiliz. %2 haksız hukuksuz  Ülke Sendikacılığına, Mücadele gücümüze getirilen anti demokratik karar ile sarı sendikacılığın gölgesinde Grevsiz ve tüm kesimlerin temsil edilmediği bir masada oldu bitti ile maalesef bu süreç olumlu şekilde sonuçlandırılamaz.

     Masada bizleri yok sayan siyasi öğretmen sendikaları değil sendikamızın çabaları üniversite idari personelinin destekleriyle oluşturduğumuz kamuoyu ile sorunlarımız çözülecektir. Sendikamızın bu masada oturması gereklidir. İnanıyoruz ki bu gerçekleşecek. Üniversite İdari Personeli hak ettiği değeri görecektir. Taleplerimiz, geçerli temellere dayanan, son derece makul ve karşılanabilir bir şekilde hazırlanmıştır. Gereken ciddiyet ve azim gösterildiğinde, tüm taleplerimizin karşılanacağından eminiz.

     7. Toplu Sözleşme sürecinin tüm kamu çalışanlarının beklentilerine cevap vermesi umuduyla, toplu pazarlık sürecinin hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

 • Kamu çalışanlarına yapılan yüzdelik zamların gerçek enflasyonun çok altında olması “enflasyona ezdirmeyeceğiz” söylemlerine artık  güven kalmamıştır. Memur ve emeklilerinin maaşları enflasyon karşısında erimiş olup acilen 10 bin lira seyyanen zam ile geçmiş yıl kayıpları giderilmeli, enflasyon + yüzdelik zam şeklinde belirlenmelidir.

          Bu da;

          2024 yılı ilk altı ay için enflasyon+%20, ikinci altı ay için enflasyon+%20

    2025 yılı ilk altı ay için enflasyon+%15, ikinci altı ay için enflasyon+%15 olarak belirlenmesi,

 

 • Üniversitelerde Görev Yapmakta olan Üniversite İdari Personelinin ( GİH, THS, YHS, SHS 4/B Sözleşmeli) Tayin Nakil Hakları Kanayan yaradır. Bu Hak İnsanlık ve Yaşam Hakkıdır. 6. Dönem Toplu Sözleşmede karar altına alınıp çözüme kavuşturulmayan bu sorunun Çözümü için Rektörlerin İnisiyatifinde olmayan acil Yönetmeliğin hazırlanarak yürürlüğe konulması,

 • Üniversitelerde görev yapmalarına rağmen bu kurumlarda verilen hiçbir ödenek ve tazminattan faydalanamayan Üniversite İdari Personelinin Yüksek Öğretim Tazminatından faydalanmasının sağlanması,

 • Gelişmekte olan yükseköğretim kurumlarında akademik personele ödenen kuruluş geliştirme ödeneğinin idari personele de ödenmesi için gerekli çalışmanın yapılması.

 • Üniversite İdari Personeli için sürgün maddesi olarak kullanılan Geçici Görevlendirme 13-b/4 maddesi tamamen kaldırılması,

 • YHS Çalışan personellerin 1 defaya mahsus  GİH veya THS’na sınavsız olarak atanması,

 • Üniversitelerde görev yapan idari personelin liyakat ve hizmet esasına bağlı şekilde kurum içerisinde görevde yükselmelerinin ve farklı unvanlara geçişinin önünün açılması için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının bir merkezde belirli periyotlarla en fazla 2 yılda bir  yapılmalıdır. Ve “Uzman Yardımcılığı” “Uzmanlık” kadrolarının Bakanlıklarda olduğu gibi  Üniversitelere de tahsisi sağlanarak İdari Uzmanlıkların önü açılmalıdır.

 • 4688 Sayılı Toplu Sözleşme Kanunu, Hem masa, hem de yasada daha adil bir toplu pazarlık düzeneğine kavuşmalı tüm sendikaların bu masa da söz hakkı olmasının önündeki engellerin kaldırılması,

 • Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanı, Şube Müdürü v.b kadrolara Üniversitelerde görev yapmamış personelin atanmasının  önüne geçmek ve liyakatlı kişilerin bu görevlere gelebilmesi için ilgili kadroların sınav kadrosuna alınması,

 • 3600 Ek Göstergenin Sendikamız teklifi olarak tüm kamu çalışanlarına unvan gözetilmeksizin; 1. Dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek göstergenin verilmesi,

 • Emeklilerimizin faydalanmakta olduğu Bayram İkramiyesi  düzenlemesinin tüm Kamu Personeline uygulanması,

 • Aile Yardımı ve Çocuk Yardımı ödemeleri acil olarak 3 katına çıkarılması ve Kreş Desteğinin ödenmesi,

 • Özel Hizmet Tazminat oranlarının yeniden düzenlenerek; memur için 90, şef için 130, şube müdürü için 170, daire başkanı fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreteri 190, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı 200 olarak yeniden düzenlenmesi,

 • Memurların yaptığı fazla mesailerin karşılığı izin uygulamasına son verilip, tüm fazla mesailer karşılığı ücret ödenmelidir. Ayrıca saat başı ücretin ise personelin Aylık Ücreti/160=fazla mesai ücreti şeklinde belirlenmesi, hafta sonu ve resmi tatillerde yapılan fazla mesai ücretlerinin normal mesai ücretinin 2 katı şeklinde ödenmesi,

 • Şoförlere  görevleri gereği oluşmakta olan trafik cezaları ve kazalara ilişkin mali sorumluluklar açısından oluşabilecek mağduriyetlerin  kurumlarca mali sorumluluk sigortası yapılarak ve yasal düzenlemeler ile güvence altına alınması. Kaskosuz araç kullanımına izin verilmemesi,

 • Yıllık İzinlerin aynı İşçilerde olduğu gibi haftasonu günleri düşülerek kullandırılması. Kullanılmayan izinlerin ücretinin ödenmesi,

 • Mobbing (psikolojik baskı) için daha etkili önlemler alınması. Ve bunu uygulayan yöneticilere ciddi yaptırımlar belirlenmesi,

 • Üniversiteler de yer alan lojmanlardan Üniversite İdari Personeli için sadece % 10 -15 lojman ayrılmaktadır. Üniversitelerde Devlet Memuru olarak en düşük maaşı alan ve lojmana ihtiyacı olan kısmın Üniversite İdari Personeli olmasına rağmen bu haktan faydalanmak maalesef imkansız durumdadır. Lojmanlar Akademik ve İdari Personel Sayısına göre eşit orantılanmasının önündeki engellerin kaldırılması,

 • Lojmandan yararlanamayan idari personele maaşının5/1’ini gecen kira ödemelerinin devlet tarafından karşılanması,

 • Üniversitelerde Kıyafet serbestliği yasal zemine oturtulması ve Üniversitelerdeki idari personelin özellikle de teknik hizmetler sınıfındaki personelin giyim yardımı, arazi tazminatı v.b. tazminatları alması önündeki engeller kaldırılmalıdır. 30 yıl öncesinin rakamlarıyla ödeme yapılan giyim yardımı tamamen yeniden düzenlenmeli görevde bulunan idari personelin kadrosu derecesi ne olursa olsun her personel için en az 2500 TL olarak güncellenmesi,

 • Üniversite İdari Personeline ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında yemek ve servis hizmetleri sağlanmaktadır. Fakat üniversitelerde çalışan idari personelin tamamını bu durum eşit ve adil olarak karşılamamaktadır. Ayrıca zaman zaman bu uygulamalar üniversiteden üniversiteye bile uygulamada değişiklik göstermektedir. Öyle ki az sayıda personel çalışan il dışındaki birimlerde ve hatta bazı yerlerde il içindeki birimlere öğrenci ve çalışan sayısının az olması ya da tatil dönemlerinde hiç öğrenci olmaması gibi sebeplerle yemek hizmeti verilememektedir. Yine aynı birimlere personel sayısının azlığı veya belediye araçlarıyla ulaşımın mümkün olması gibi sebeplerle servis imkanı sağlanamamaktadır. Bu nedenle idari personele yol ve yemek ücretinin nakdi ödenmesi,

 • Üniversitelerde çalışan mali hizmetler uzmanları ile YÖK mali hizmetler uzmanlarının özlük hakları diğer bakanlık uzmanları ile  eşitlenmesini talep ediyoruz.

 • 657 sayılı Kanun'un IV Sayılı Makam Tazminatı Cetveli'nde; birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı kadrolarına atananlar (Bütçe Dairesi Başkanı dahil), Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, Bölge Müdürleri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar hariç), Gümrük Müsteşarlığı Başmüdürleri, Üniversite Genel Sekreterleri ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarının 2000 gösterge rakamının maaş katsayısıyla çarpımından oluşan tutar kadar makam tazminatı alacağı hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde, Üniversite Daire Başkanları Makam Tazminatı alamamaktalar. Eşitlik ilkesine aykırılık ifa eden bu durum düzeltilmelidir. 

bottom of page