top of page

Üniversite İdari Personel Sendikasından YÖK'e Ziyaret 

                   Üniversite İdari Personel Sendikası olarak YÖK Yürütme Kurulu Üyesi  Prof.Dr Ömer AÇIKGÖZ’ü makamında ziyaret ettik. Öncelikle bizleri samimiyetle ağırlayarak taleplerimizi dinleyen Ömer Bey’e teşekkür ederiz. Oldukça verimli geçen görüşmede, YÖK Başkanımız Prof.Dr. Yekta SARAÇ Beye hazırlamış olduğumuz dosyayı ileteceklerini ve titizlikle inceleyeceklerini tarafımıza iletmişlerdir. 


              Ziyaretimizde ilk konu Üniversitelerin 3 saç ayağından oluştuğu ve bunların Öğrenci, Akademisyen ve İdari Personel olduğunu bu saç ayaklarından bir tanesinde yaşanan aksaklık Üniversitelerin istenilen başarıya ulaşmasına engel olacağı. O yüzden yıllardır  geri planda kalan ve hak ettiği değeri göremeyen Üniversite İdari Personelinin aslında Üniversitelerin olmazsa olmazı olduğunu tekrar gündeme getirdik.   Sendikamızın yönetim kurulunun tamamının Üniversite İdari Personelinden oluşması ile sorunları bilen değil yaşayan ve alanda olan kişiler olduğumuzu ve sorunların nedenleri ve çözüm önerileriyle diyaloga açık olduğumuzu belirttik. 


           Sorunlar noktasında öncelikle kanayan yaramız olarak gündeme getirdiğimiz Tayin-Nakil Hakkı ile ilgili olarak kapsamlı bir çalışmanın Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Ofisi – YÖK – Maliye Bakanlığı ve diğer paydaşlar ile ortak bir çalışmanın planlandığı bilgisini aldık. Sendika olarak bu konuda yapılacak tüm çalışmalarda her konuda hazır olduğumuzu belirterek konunun aciliyetini ayrıca belirttik.

 
         Yükseköğretim Tazminatı, Döner Sermaye Payı, Geliştirme Ödeneklerinden Üniversite İdari Personelinin yararlandırılması, Hülle Atamalar ve 13-b/4 görevlendirilmeleri, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının Merkezi ve 2 yılda bir yapılması konularında istişarelerde bulunduk. Bu konularda önerilerimizi taleplerimizi ilettik. 


           YÖK ile yaptığımız bu görüşme inanıyoruz ki Üniversite İdari Personeli için bir milat olacaktır. YÖK’ün yoğun bir iş yükü olduğunu ülkenin eğitim sistemi noktasında gerçekten büyük sorumlulukları olduğunu biliyoruz. Fakat Üniversite İdari Personelinin tek kapısını çalabileceği yer YÖK’tür. Artık Üniversite İdari Personeli ile YÖK arasındaki engellerin kaldırılması gereklidir diyalog ve ortak çalışmalar ile sorunların çözülebileceği ortadır. Ve biz YÖK’ün Üniversite İdari Personeli için attığı adımları alkışlayacağımız günün çok yakın olduğunu hissediyoruz ve Sendikamızda ki her üyenin bu kazanımlarda emeği vardır.


Üniversite İdari Personelinin Acil Çözülmesi Gereken Sorunları ;


Üniversitelerin Kanayan Yarası Tayin Nakil Hakkı  

                                         
             Üniversite İdari Personeli; üniversitelerin akademik ve idari teşkilatında yer alan birimlerde idari, teknik, sağlık, avukatlık ve yardımcı hizmetler sınıfında 657 sayılı D.M.K.na hükümlerine tabii olarak çalışmaktadır. Fakat Anayasamıza göre "özerk kuruluş" olan üniversitelerde görev yapmaları ve merkez - taşra teşkilatı yapılanmasının bulunmaması sebebiyle, mezkür kanunun "Yer Değiştirme Suretiyle Atanma" başlıklı 72 nci maddesine göre çıkartılan "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen haklarından yararlanamamaktadırlar. Üniversitelerimiz birbirinden bağımsız kurumlar gibi değerlendirildiğinden bu kurumlarda görev yapmakta olan idari personelin sağlık durumu, eş durumu gibi özür durumlarına bağlı yer değişikliği işlemleri yapılamamaktadır. Yer değiştirme işlemleri sadece kurumlar arası nakil yoluyla gerçekleştirilmektedir. Ancak nakil işlemlerinde de personel öncelikle kendisine yer değişikliği talep edecek kurum aramak zorunda kalmaktadır. Bu kurumu bulduğu takdirde ise kendi üniversitesinden ‘muvafakat’ alma mecburiyeti bulunmaktadır. Muvafakat işlemlerinin rektörlüklerin keyfi ve sınırsız takdirine bırakılması ise uygulamada çalışanların aile bütünlüğü, sağlık, performans vb. mağduriyetlere yol açmaktadır. Boş kadro olmadığı gerekçesiyle muvafakat talepleri çoğu kez reddedilmektedir. Üniversitelerde çalışan idari personelin, özür durumuna bağlı olarak bile yer değiştirme yapmalarına imkan tanıyan bir mevzuatın hatta somut hiçbir kriterlerin bulunmaması aile bütünlüğünün parçalanmasına, sağlıklı yaşama hakkının ihlaline ve personelin çalışma performansı ve kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle, üniversitelerde görev yapan idari personelin diğer üniversitelere geçebilmesi için isteğe bağlı ve özürleri varsa bu özürlerine binaen diğer üniversitelere geçişine imkan sağlayacak şekilde YÖK koordinatörlüğünde yönetmelik çıkarılmalıdır. Sendikamız tarafından taslak bir yönetmelikte hazırlanmıştır.

2. Yükseköğretim Tazminatı
       Kamuda en düşük maaşı alan Üniversite İdari Personeli özveriyle görev yapmasına rağmen Üniversitelerde verilen hiçbir ödenekten faydalanamamaktadır.  (Yükseköğretim Tazminatı, Eğitim Öğretim Ödeneği, Geliştirme Ödeneği, Döner Sermaye Payları) Üniversite İdari Personelinin Yükseköğretim kurumunda çalışmanın tazminatı olan Yükseköğretim Tazminatından yararlandırılması iş huzurunun sağlaması noktasında önem arz etmektedir.


3.13-b/4 Sürgün Maddesinin Kaldırılması
      Üniversitelerde Rektörün keyfi uygulamasına olanak sağlayan Üniversite İdari Personeli için sürgün maddesi olarak kullanılan geçici görevlendirme maddesi tamamen kaldırılmalıdır.  Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanı, Şube Müdürü vb. kadrolara İdari personele tahsis edilmiş olan idari kadrolara (Genel Sekreterlik, Daire Başkanlığı, Fakülte Sekreterliği.) akademik personelin görevlendirilemeyeceği kanunda kesin bir dille ifade edilmelidir.


4. Hülle Atamaların Son Bulması, Merkezi ve Adaletli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının Yapılması, Mülakatların Kaldırılması ve Uzmanlık Kadrolarının Üniversitelere Tahsisi
        Üniversitelerde görev yapan İdari Personelin Liyakat ve hizmet esasına bağlı şekilde kurum içerisinde görevde yükselmelerinin ve farklı unvanlara geçişinin önünün açılması için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının bir merkezde belirli periyotlarda en fazla 2 yılda bir yapılmalı ve mülakat sistemi kaldırılmalıdır. “Uzman Yardımcılığı” “Uzmanlık” kadrolarının Bakanlıklarda olduğu gibi Üniversitelere de tahsisi sağlanarak İdari Uzmanlıkların önü açılmalıdır.  


5. Üniversite Lojmanlarında Adaletsiz Dağıtımı Engellenmeli
        Üniversiteler de yer alan lojmanlardan Üniversite İdari Personeli için sadece %10-15 lojman ayrılmaktadır. Üniversitelerde devlet memuru olarak en düşük maaşı alan ve lojmana ihtiyacı olan kısmın Üniversite İdari Personeli olmasına rağmen bu haktan faydalanmak maalesef imkansız durumdadır. Bu oran idari ve akademik personelin kurumlardaki oranlarına eşit olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.


6.İdari Personele ÖSYM ve MEB Sınavlarında Salon Başkanı ve Gözetmen Olarak Görev Verilmelidir
            Üniversitelerde en kritik görevlerde yer alarak üniversitelerin tüm idari işleyişini yürüten ve ülke seçimleri gibi en kritik görevlerde görev alan Üniversite İdari Personeli maalesef MEB ve ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda Salon Başkanı ve Gözetmen olamamaktadır. Adil bir görevlendirme sistemi kurularak bu görevlerin adaletli ve eşit şekilde dağıtılması gereklidir.

       

9bbb881b-5afa-4397-a87e-9c73920f9c01.jpg
bottom of page